Правила за посещение

Правила за провеждане на тренировки в студиата на Pole Dance Bulgaria

 

I. ТРЕНИРОВКИ

I. ТРЕНИРОВКИ

1.1 Тренировките се провеждат под ръководството на треньор, който разяснява упражненията и следи за тяхното правилно и безопасно изпълнение от всеки от участниците.

1.2 Треньорът има право сам да определя реалното ниво на обща физическа подготовка и умения на трениращия, ако по негова преценка то се разминава с декларираното, с цел осигуряване безопасността на трениращия.

1.3 По време на тренировка участниците са длъжни да се съобразяват с указанията, зададени им от треньора, относно техниката на изпълнение на упражненията, както и с всички препоръки по отношение на безопасното протичане на тренировката.

1.4 Участниците са длъжни да уведомят предварително треньора за наличието на заболявания на опорно-двигателния апарат, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат, както и всяко друго заболяване или особеност, които биха могли да се повлияят неблагоприятно от интензивни и силови натоварвания.

1.6 Треньорът има право да откаже участие в тренировката на участник, за когото е преценил, че не е в добро физическо или психическо състояние за провеждане на урок, поради употреба на алкохол, наркотици или каквито и да било лекарства, напитки или вещества, които биха могли да повлияят на правилната му реакция и способността му реално да преценява заобикалящата го обстановка.

1.7 Треньорът има право да откаже участие в тренировката на участник, който има едно или повече неплатени задължения.

1.8 Задължително е свалянето на всички бижута и украшения преди всяка тренировка.

1.9 Не е желателно използването на лосиони и кремове за ръце и тяло в деня на тренировката и непосредствено преди класовете по пол денс и въздушна акробатика.

1.10 Свободни тренировки - часът е подходящ само за напреднали. Елементите които са задължителни, за да се включите в тази тренировка са:
- свободна тренировка на пилони - Layback, Butterfly и Gemini;
- свободна тренировка на обръч -  Скарабей, Амазонка, Звезда, контролирано качване отгоре върху обръча;
- свободна тренировка на воал - катерене и контролирано слизане, връзване на възел от въздуха.
Забранено е обучението между трениращи без инструктор. Карти Multisport не важат за този клас.


II. ПЛАЩАНИЯ

2.1 Заплащането на тренировка се извършва в брой или чрез автоматично отбелязване в абонаментната карта за посещения.

2.2 В класове достъпни с картите Multisport входирането се извършва чрез отразяване на услугата по съответния начин на място непосредствено преди тренировката.

2.3 Абонаментните карти са поименни и се ползват единствено от лицето, на което са издадени, без право на преотстъпване на други лица.

2.4 Закупуването на карта за определен брой посещения не гарантира участие в тренировка. Резервирането на час и дата за тренировка е задължително и се извършва по реда, описан по-долу.


III. ПРАВИЛА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ТРЕНИРОВКА

3.1 Общи

3.1.1 Всеки може да резервира дата и час за тренировка, като се впише онлайн в месечния/седмичния график на Pole Dance Bulgaria.

3.1.2 Записванията и отмените на резервации за класове, стартиращи до 10 часа на обяд, се случват задължително до 21:00 часа на предходния ден.

3.1.3 Максималният брой участници в една тренировка е спрямо съответния вид тренировка и капацитета на залата. След запълване на максималния брой за съответната дата и час, резервации могат да се правят само за чакаща листа.

3.1.4 Резервирана тренировка не се заплаща, в случай че бъде отказана чрез заличаването й от онлайн графика не по-късно от 3 часа преди началния час на тренировката. В случай че резервацията не бъде отказана в този срок, се генерира задължение и участникът дължи заплащане на резервираната тренировка, независимо дали е взел участие в нея.

3.1.5 Записванията за тренировки се отварят за месец напред на всяко 25-то число от предхождащия месец.

3.1.6 Записванията за тренировки се затварят за записвания 3 часа преди началния час на тренировката.

3.1.7 Ако списъкът със записани е запълнен, всеки клиент може да се запише в списъка с чакащи.

3.1.8 Клиенти с карти Multisport не трябва да активират картите си в нашата система за записване.

3.1.9 Генерираното задължение при отказана резервация в диапазон по-малък от 3 часа преди старта на класа или неявяване в клас, за който потребителят има резервирано място, се заплаща само в брой при клиенти с карти Multisport.

3.1.10 Картите Multisport не покриват генерирано задължение при отказана и пропусната тренировка.

3.1.11 Закъсненията в час, в който ще се използват карти Multisport са крайно нежелателни, тъй като пречат на нормалното протичане на класа. По правилата на Multisport нямаме право да маркираме картите след стартиране на класа. 

3.1.12 В случай че клиент има едно или повече неплатени задължения за отказана не навреме резервация или пропусната тренировка, докато не ги заплати в срок от 14 календарни дни, се спира възможността му за резервиране и посещение на нова тренировка.

3.2 Списък със записани:

3.2.1 Записването в списъка със записани се извършва чрез резервиране на тренировка. Само присъстващите в списъка със записани могат да вземат участие в тренировката.

3.2.2 Отписване от списъка със записани без да се генерира задължение за заплащане на резервираната тренировка, може да се направи най-късно 3 часа преди началния час на резервираната тренировка.

3.2.3 Отписване от списъка със записани в периода от 3 часа преди началото на резервираната тренировка и началния час на самата тренировка или неявяване в тренировка, генерира задължение за заплащане на тренировката или отнема една тренировка от абонаментна карта, в случай че клиентът направил резервацията разполага с такава.

3.3 Списък с чакащи:

3.3.1 В случай че списъкът със записани е запълнен, всеки клиент има право да се запише в списъка с чакащи. Записването в списъка с чакащи дава възможност на всеки записан в този списък да премине в списъка със записани, в случай че в последния се освободи място. Преминаването от списъка с чакащи в списъка със записани се извършва съгласно поредността на записването в списъка с чакащи. Записването в списъка за чакащи не дава правото на присъствие на тренировка.

3.3.2 Отписване от списъка с чакащи за тренировка не генерира задължение за плащане и не води до отнемане на посещение от абонаментната карта.

3.3.3 Преминаването от списъка с чакащи в списъка със записани, се смята за извършено с получаването от клиента на известие по имейл/пуш за извършеното преминаване в списъка със записани.

3.3.4 След като потребителя е преминал от листата с чакащи в списъка със записани и е станал участник в събитието разполага с време не по-малко от 3 часа, за да прекрати резервацията си без това да генерира задължение. Неотписването в горе посочения срок или неявяването в генерира задължение за заплащане на тренировката или отнема една посещение от абонаментна карта, в случай че клиентът направил резервацията разполага с такава.

3.3.5 Ако клиент, преминал от чакаща листа в списъка със записани за тренировка, се отпише в диапазон, по-малък от 3 часа преди началото на заниманието от списъка със записани или не вземе участие в него, се генерира задължение за заплащане на тренировката или се отнема една тренировка от абонаментната карта, в случай че клиентът разполага с такава.

IV. С РЕЗЕРВИРАНЕТО НА ТРЕНИРОВКА ВСЕКИ ТРЕНИРАЩ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е:

4.1 Запознат и приема настоящите общи условия за провеждане на тренировки в студиата на Pole Dance Bulgaria


4.2 Осъзнава, че тренировките по пол денс, въздушна акробатика, въздушна йога и бънджи фитнес са високо травматични спортове и са свързани с определени рискове, вкл. риска от настъпване на телесни повреди (вкл. счупване на крайници, натъртвания, ожулвания и пр.) вследствие на подхлъзване, падане от високо или съприкосновение с друг участник в тренировката. Споменатите рискове зависят от множество фактори, физическите способности и координацията на трениращите, поведението участниците в класа, времето за реакция от страна на медиците от системата на спешната помощ, спазването на правилата за безопасност и ползване на съоръженията и инструкциите на Pole Dance Bulgaria.

4.3 Информиран, че заболявания на опорно-двигателния апарат, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат могат да се повлияят неблагоприятно от интензивни и силови натоварвания, да предизвикат нови травми и влошаване на общото здравословно състояние и се задължава да уведомя изрично треньора за наличието на такива.

4.4 Информиран и приема, че дори при стриктно спазване на техниката на изпълнение на упражненията и на дадените от треньора указания е възможна появата на болка в отделни мускули или ставни връзки, както и настъпването на случайни травми, които не могат да бъдат предвидени или предотвратени от наблюдаващите треньори.

4.5 Съгласен да изпълнява стриктно дадените му от треньора инструкции относно правилното и безопасно изпълнение на упражненията, както и да се съобразява с препоръките му относно използвана тежест и брой повторения.

4.6 Информиран и осъзнава, че негови самоволни действия, предприети в противоречие с дадените му от треньора указания, могат да предизвикат контузии и травми и приема, че отговорността за настъпването на тези последици е изцяло негова.

4.7 Информиран и разбира, че носи отговорност за всяка вреда причинена на друго лице или чужда вещ, ако е настъпила от негови действия, предприети в нарушение на правилника на залата или дадените му от треньора инструкции.

4.8 Информиран, че никой друг освен него не носи отговорност за негови откраднати, забравени или изгубени вещи.