Правила за посещение

Правила за провеждане на тренировки в студиата на Pole Dance Bulgaria

I. ТРЕНИРОВКИ

I. ТРЕНИРОВКИ

1.1 Тренировките се провеждат под ръководството на треньор, който разяснява упражненията и следи за тяхното правилно и безопасно изпълнение от всеки от участниците.

1.2 Треньорът има право сам да определя реалното ниво на обща физическа подготовка и умения на трениращия, ако по негова преценка то се разминава с декларираното, с цел осигуряване безопасността на трениращия.

1.3 По време на тренировка участниците са длъжни да се съобразяват с указанията, зададени им от треньора, относно техниката на изпълнение на упражненията, както и с всички препоръки по отношение на безопасното протичане на тренировката.

1.4 Участниците са длъжни да уведомят предварително треньора за наличието на заболявания на опорно-двигателния апарат, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат, както и всяко друго заболяване или особеност, които биха могли да се повлияят неблагоприятно от интензивни и силови натоварвания.

1.6 Треньорът има право да откаже участие в тренировката на участник, за когото е преценил, че не е в добро физическо или психическо състояние за провеждане на урок, поради употреба на алкохол, наркотици или каквито и да било лекарства, напитки или вещества, които биха могли да повлияят на правилната му реакция и способността му реално да преценява заобикалящата го обстановка.

1.7 Треньорът има право да откаже участие в тренировката на участник, който има едно или повече неплатени задължения.

1.8 Задължително е свалянето на всички бижута и украшения преди всяка тренировка.

1.9 Не е желателно използването на лосиони и кремове за ръце и тяло в деня на тренировката и непосредствено преди класовете по пол денс и въздушна акробатика.


II. ПЛАЩАНИЯ

2.1 Заплащането на тренировка се извършва в брой или чрез автоматично отбелязване в абонаментната карта за посещения.

2.2 В класове достъпни с картите Multisport и Sodexo Andjoy входирането се извършва чрез отрязване на услугата по съответния начин на място непосредствено преди тренировката.

2.3 Абонаментните карти са поименни и се ползват единствено от лицето, на което са издадени, без право на преотстъпване на други лица.

2.4 Закупуването на карта за определен брой посещения не гарантира участие в тренировка. Резервирането на час и дата за тренировка е задължително и се извършва по реда, описан по-долу.


III. ПРАВИЛА ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ТРЕНИРОВКА

3.1 Общи

3.1.1 Всеки може да резервира дата и час за тренировка, като се впише онлайн в месечния/седмичния график на Pole Dance Bulgaria.

3.1.2 Записванията и отмените на резервации за класове, стартиращи до 10 часа на обяд, се случват задължително до 21:00 часа на предходния ден.

3.1.3 Максималният брой участници в една тренировка е спрямо съответния вид тренировка и капацитета на залата. След запълване на максималния брой за съответната дата и час, резервации могат да се правят само за чакаща листа.

3.1.4 Резервирана тренировка не се заплаща, в случай че бъде отказана чрез заличаването й от онлайн графика не по-късно от 3 часа преди началния час на тренировката. В случай че резервацията не бъде отказана в този срок, се генерира задължение и участникът дължи заплащане на резервираната тренировка, независимо дали е взел участие в нея.

3.1.5 Записванията за тренировки се отварят за месец напред на всяко 25-то число от предхождащия месец.

3.1.6 Записванията за тренировки се затварят за записвания 2 часа преди началния час на тренировката.

3.1.7 Ако списъкът със записани е запълен, всеки клиент може да се запише в списъка с чакащи.

3.1.8 Клиенти с карти Multisport, Sodexo Andjoy  не трябва да активират картите си в нашата система за записване.

3.1.9 Генерираното задължение при отказана резервация в диапазон по-малък от 3 часа преди старта на класа или неявяване в клас, за който потребителят има резервирано място, се заплаща само в брой при клиенти с карти Multisport, Sodexo Andjoy.

3.1.10 Картите Multisport, Sodexo Andjoy не покриват генерирано задължение при отказана не в резервирили пропусната тренировка.

3.1.11 В случай че клиент има едно или повече неплатени задължения за отказана ненавреме резервация или пропусната тренировка, докато не ги заплати в срок от 14 календарни дни, се спира възможността му за резервиране и посещение на нова тренировка.

3.2 Списък със записани:

3.2.1 Записването в списъка със записани се извършва чрез резервиране на тренировка. Само присъстващите в списъка със записани могат да вземат участие в тренировката.

3.2.2 Отписване от списъка със записани без да се генерира задължение за заплащане на резервираната тренировка, може да се направи най-късно 3 часа преди началния час на резервираната тренировка.

3.2.3 Отписване от списъка със записани в периода от 3 часа преди началато на резервираната тренировка и началния час на самата тренировка или неявяване в тренировка, генерира задължение за заплащане на тренировката или отнема една тренировка от абонаментна карта, в случай че клиентът направил резервацията разполага с такава.

3.3 Списък с чакащи:

3.3.1 В случай че списъкът със записани е запълнен, всеки клиент има право да се запише в списъка с чакащи. Записването в списъка с чакащи дава възможност на всеки записан в този списък да премине в списъка със записани, в случай че в последния се освободи място. Преминаването от списъка с чакащи в списъка със записани се извършва съгласно поредността на записването в списъка с чакащи. Записването в списъка за чакащи не дава правото на присъствие на тренировка.

3.3.2 Отписване от списъка с чакащи за тренировка не генерира задължение за плащане и не води до отнемане на посещение от абонаментната карта.

3.3.3 Преминаването от списъка с чакащи в списъка със записани, се смята за извършено с получаването от клиента на известие по имейл/пуш за извършеното преминаване в списъка със записани.

3.3.4 След като потребителя е преминал от листата с чакащи в списъка със записани и е станал участник в събитието разполага с време не по-малко от 1 час, за да прекрати резевацията си без това да генерира задължение. Неотписването в горе посочения срок или неявяването в генерира задължение за заплащане на тренировката или отнема една посещение от абонаментна карта, в случай че клиентът направил резервацията разполага с такава.

3.3.5 Ако клиент, преминал от чакаща листа в списъка със записани за тренировка, се отпише в диапазон, по-малък от 3 часа преди началото на заниманието от списъка със записани или не вземе участие в него, се генерира задължение за заплащане на тренировката или се отнема една тренировка от абонаментната карта, в случай че клиентът разполага с такава.

IV. С РЕЗЕРВИРАНЕТО НА ТРЕНИРОВКА ВСЕКИ ТРЕНИРАЩ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е:

4.1 Запознат и приема настоящите общи условия за провеждане на тренировки в студиата на Pole Dance Bulgaria


4.2 Осъзнава, че тренировките по пол денс, въздушна акробатика, въздушна йога и бънджи фитнес са високо травматични спортове и са свързани с определени рискове, вкл. риска от настъпване на телесни повреди (вкл. счупване на крайници, натъртвания, ожулвания и пр.) вследствие на подхлъзване, падане от високо или съприкосновение с друг участник в тренировката. Споменатите рискове зависят от множество фактори, физическите способности и координацията на трениращите, поведението участниците в класа, времето за реакция от страна на медиците от системата на спешната помощ, спазването на правилата за безопасност и ползване на съоръженията и инструкциите на Pole Dance Bulgaria.

4.3 Информиран, че заболявания на опорно-двигателния апарат, контузии и травми, сърдечно-съдови заболявания, заболявания на дихателните пътища, смущения във вестибуларния апарат могат да се повлияят неблагоприятно от интензивни и силови натоварвания, да предизвикат нови травми и влошаване на общото здравословно състояние и се задължава да уведомя изрично треньора за наличието на такива.

4.4 Информиран и приема, че дори при стриктно спазване на техниката на изпълнение на упражненията и на дадените от треньора указания е възможна появата на болка в отделни мускули или ставни връзки, както и настъпването на случайни травми, които не могат да бъдат предвидени или предотвратени от наблюдаващите треньори.

4.5 Съгласен да изпълнява стриктно дадените му от треньора инструкции относно правилното и безопасно изпълнение на упражненията, както и да се съобразява с препоръките му относно използвана тежест и брой повторения.

4.6 Информиран и осъзнава, че негови самоволни действия, предприети в противоречие с дадените му от треньора указания, могат да предизвикат контузии и травми и приема, че отговорността за настъпването на тези последици е изцяло негова.

4.7 Информиран и разбира, че носи отговорност за всяка вреда причинена на друго лице или чужда вещ, ако е настъпила от негови действия, предприети в нарушение на правилника на залата или дадените му от треньора инструкции.

4.8 Информиран, че никой друг освен него не носи отговорност за негови откраднати, забравени или изгубени вещи.